Указания по прилагане на разпоредбите на Закона за туризма свързани с транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги

Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в бр. 37 на ДВ от 4 май 2018 г.) в националното законодателство беше транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 и на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (наричана по нататък „Директивата“ или „Директива 2015/2302“). Разпоредбите влизат в сила от 1 юли 2018 г.