Информация за COVID-19

Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата е разработи информационен материал, разясняващ задълженията за уреждане на авторски и сродни права в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В материала по достъпен начин са представени практически разяснения относно вида на правата, които следва да се уреждат, начините и организациите, които предлагат такова уреждане. Обяснява се кога местата за настаняване или съответно заведенията за хранене и развлечения се явяват „ползватели“ на защитено по закон съдържание, като отделните хипотези на използване се свързват със съответните законови понятия. Бизнесът се информира и относно специфични концепции на Закона за авторското право и сродните му права, като се обясняват и някои базови понятия.

Изберете от списъка за да видите желаните резултати

10 юли 2020

На 10.07.2020 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВИ процедура за подбор на про

01 юли 2020

На 01.07.2020 г., Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители.

15 октомври 2019

Министерството на туризма изпрати до представителите на българския бизнес писмо с полезна информация във връзка с фалита на „Томас Кук“.

27 март 2019

Министерството на туризма изготви практическа информация относно начините и възможностите за заявяване на обучения по професии в туризма, част от които ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

20 септември 2018

Пилотният проект предвижда безработни да получат правоспособност в ДП „Българо-германски център за професионално обучение“

29 юни 2017

Публикувана е покана за набиране на проекти „Европейски инкубационни мрежи за креативни иновации“.

15 май 2017

Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „ДУНАВ“ 2014-2020 стартира на 9 май 2017 г. с краен срок до 06 юни 2017 г. (15:00 CET).

02 май 2017

Поканата за набиране на проектни предложения има за цел да съфинансира проекти за развитие и насърчаване на транснационални туристически продукти, свързани специално с подсектора „Културно наследст

21 април 2017

Поканата за обществената поръчка има за цел да повиши заетостта и пригодността за заетост в туристическия сектор, да преодолее несъответствията между предлагането и търсенето на работна сила на паз

13 април 2017

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализа

Страници