Министерство на туризма сключи втори договор за изпълнение на проект за подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна

08 ноември 2022

На 07.11.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на Проект  BG16RFOP002-7.001-0002-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 9 337 480 лева, от които 100 % (9 337 480 лв.) европейско финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е от 07.11.2022 г. до 07.11.2023 г.

Целта на проекта е осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в резултат на военните действия в Украйна (приета с Решение № 145 на МС от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.), за периода 24.02.2022-31.05.2022 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon