Какво трябва да знаете преди да предприемете организирано туристическо пътуване до желана от Вас туристическа дестинация?

1. Трябва да разберете дали лицето, което Ви предлага офертата е регистриран туроператор и/или туристически агент – за целта в офиса на лицето, на видно място, следва да има поставено удостоверение за регистрация за извършване на дейността.

Имайте предвид, че организирано туристическо пътуване с обща цена може да се формира единствено от туроператор, а да се предлага от него и/или чрез туристически агент.

2. Съответният туроператор следва да притежава валидна застраховка "Отговорност на туроператора".

3. Преди сключването на договора за Вашето пътуване, задължително следва  да Ви бъде предоставена информация в писмена форма, която трябва да съдържа:

 • цената, обявена в левове, и начина на плащане;
 • начална и крайна дата на пътуването;
 • начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
 • местоположение, категория и вид на туристическия обект;
 • брой на нощувките, включени в туристическото пътуване;
 • брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 • минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран;
 • общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването;
 • наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка "Отговорност на туроператора".

Това задължение за туроператора не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

4. Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него Ви се предоставя.

5. След сключване на договора за организирано пътуване Ви се издава туристически ваучер. Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

 • номер и дата на издаването на ваучера;
 • фирма на туроператора - издател на ваучера;
 • регистрационен номер на туроператора;
 • регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;
 • име/имена на туриста/туристите;
 • списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;
 • дати за изпълнение на първата и последната услуга;
 • контрагенти по изпълнение на услугите;
 • срок и начин на плащане;
 • подпис на служителя и печат на издателя.