Какви са условията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в България?

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица.

Регистрацията се извършва от министъра на туризма в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър, се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
  2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
  4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  5. е сключило предварителен договор за застраховка "Отговорност на туроператора";
  6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
  7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без регистрация през последните 12 месеца;
  8. не е със заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

Туроператорска и/или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, установено в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.