Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

12 април 2021

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че предстоящият първи за 2021 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде през м. май, 2021 г., с начална индикативна дата 17.05.2021 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 19.04.2021 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се публикуват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

27 ноември 2020

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете в Министерство на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, за упражняване на професията „Екскурзовод" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ – Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър.

23 септември 2020

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 26.10.2020 г., следва да заявят желанието си като за целта се подаде най-късно до 30.09.2020 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в деловодството на Министерство на туризма на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

14 май 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за края на м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 26.10.2020 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 25.09.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.

Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

30 март 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с извънредното положение, обявено на територията на цялата страна, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за м. май, 2020 г., с индикативни дати на провеждане в периода 26 - 29.05.2020 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 28.04.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.

Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

11 февруари 2020

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия първи за 2020 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ са определени индикативни дати на провеждане в периода 27- 30.04.2020 г.

Страници