Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи

27 февруари 2024

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в края на м. април, 2024 г., с начална индикативна дата 24.04.2024 г., следва да заявят желанието си писмено като за целта се подаде най-късно до 25.03.2024 г. включително молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1; на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, ул. Съборна № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

27 февруари 2024

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че предстоящият първи за 2024 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде в края на м. април, 2024 г., с начална индикативна дата 24.04.2024 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 25.03.2024 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, министърът на туризма със заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се публикуват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

07 декември 2023

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод", че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете до министъра на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, за упражняване на професията „Екскурзовод" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ – Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър.

29 август 2023

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че предстоящият втори за 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде в края на м. ноември, 2023 г., с начална индикативна дата 29.11.2023 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 30.10.2023 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, министърът на туризма със заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се публикуват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

29 август 2023

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в края на м. ноември, 2023 г., с начална индикативна дата 29.11.2023 г., следва да заявят желанието си писмено като за целта се подаде най-късно до 30.10.2023 г. включително молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1; на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, ул. Съборна № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

29 август 2023

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че предстоящият втори за 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде в края на м. ноември, 2023 г., с начална индикативна дата 29.11.2023 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 30.10.2023 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, министърът на туризма със заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се публикуват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

04 май 2023

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод", че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете до министъра на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, за упражняване на професията „Екскурзовод" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" в Националния туристически регистър.

Страници