Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“

23 септември 2020

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Екскурзовод“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 26.10.2020 г., следва да заявят желанието си като за целта се подаде най-късно до 30.09.2020 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в деловодството на Министерство на туризма на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon