Съобщение във връзка с промяна на периода на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“, се отлага за края на м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 26.10.2020 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 25.09.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.

Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.