СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ЗА 2021 Г. ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“

12 април 2021

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ЕКСКУРЗОВОДИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че предстоящият първи за 2021 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде през м. май, 2021 г., с начална индикативна дата 17.05.2021 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 19.04.2021 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се публикуват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon