Проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от МТ" по ОПДУ 2014-2020

26 септември 2022

Проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“ по ОПДУ 2014-2020

 

 

 

На 23.09.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на Проект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01/23.09.2022 г. „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Общата стойност на Проекта е 40 000 000 лева, от които 85 % (34 000 000 лв.) европейско и 15 % (6 000 000 лв.) национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в резултат на военните действия в Украйна (приета с Решение № 145 на ПМС от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.), за периода 01-17 май 2022 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon