Проект за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия за периода 2017-2019

25 февруари 2017

            

Проектът за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия DTP-PAC1-PA3-Culture and tourism се изпълнява по Транснационалната Програма „Дунав“ 2014-2020 г. Той се финансира от европейския съюз (ЕФРР) и бюджета на Република България. 

Проектът е одобрен от Комитета за наблюдение на програмата през м. декември 2016 г. и е в процес на изпълнение от м. януари 2017 г. със срок за изпълнение 36 месеца - до 31.12.2019 г. 

Водещ партньор е Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния. От българска страна партньор е Министерство на туризма. Двете министерства са съкоординатори по приоритетна област 3 (култура и туризъм) на Дунавската стратегия. Асоцииран партньор по проекта е Министерство на културата. 

Общият бюджет на проекта е 352 942 евро (690 295 лв.), от които 299 99.85 евро от ЕФРР.  Бюджетът на Министерството на туризма е 176 470.50 евро (345 146.30 лв.), от които 149 999.92 евро ЕФРР и 26 470.58 евро национално финансиране.

Основните дейности от страна на Министерството на туризма по проекта, включват:

  • Организация и управление, вкл. и разходи за функционирането на Съвместния секретариат по ПО 3
  • Провеждане на заседания на Направляващата група и три събития/конференции по ПО за периода 2017-2019 г.
  • Участие на представители на министерството в различни събития по Дунавската стратегия
  • Извършване на две проучвания, свързани с постигане целите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon