МТ подписа оперативно споразумение за подкрепа за първоначален прием на лица, разселени от Украйна по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027

16 януари 2023

На 13.01.2023 г. между Министерството на туризма и дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи беше сключено оперативно споразумение във връзка с изпълнение на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключено между Европейската комисия и дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи по проект HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/BG/0009 „Подкрепа за първоначален прием на лица, разселени от Украйна“.

Сключеното оперативно споразумение предвижда изпълнение на дейност „Укрепване на капацитета за първоначален прием за посрещане на непосредствени и спешни нужди на разселени лица от Украйна (услуги за първоначален прием и незабавна помощ)“, като в обхвата на целевата група на споразумението попадат разселени лица от Украйна, получили временна закрила в България след 24.02.2022г.

Споразумението се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 и е на обща стойност 12 322 650 лв. 

Целта му е осигуряване на настаняване или настаняване с изхранване на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., като допустимите разходи следва да са реализирани в периода 01.06.2022 г. - 23.02.2023г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon