Архив: Кариери

31 декември 2020

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-02-35-32/17.11.2020 г., ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“,

ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА – 1 БРОЙКА

Страници