Директиви и регламенти

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар

Приета на 12 декември 2006 г., в сила от 28.12.2006 г. (ОJ L 376, стр. 36 от 27.12.2006 г.). Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функционирането на Вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите чрез хармонизиране на законодателството, намаляването на излишната административна тежест, намаляване на протекционизма и по-широко отваряне на пазарите.

Subscribe to Директиви и регламенти