Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори

Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година.