Директива 85/577/ЕИО на Съвета относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект

Директива на Съвета от 20 декември 1985 година.