Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние

Директива 97/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година.