Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 84/450/ЕИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама

Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 г.