Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

15 ноември 2021

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете в Министерство на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, за упражняване на професията „Планински водач" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ – Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър.

22 декември 2017

 

Въпросник  - актуализиран със Заповед № Т-РД-17-41/13.10.2021 г.

Въпросник - отменен със Заповед № Т-РД-17-41/13.10.2021 г.

Критерии за оценка - актуализирани със Заповед № Т-РД-17-45/22.10.2021 г.

Критерии за оценка - отменени със Заповед № Т-РД-17-45/22.10.2021 г.