Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

23 септември 2020

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през м. ноември, 2020 г., с начална индикативна дата 09.11.2020 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 09.10.2020 г.  писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в деловодството на Министерство на туризма на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

02 септември 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и възможността за навременно подаване на необходимите документи за явяване на изпит, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, се отлага за началото на м. ноември, 2020 г., с начална индикативна дата 09.11.2020 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 09.10.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

14 май 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, се отлага за средата на м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 14.10.2020 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 11.09.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.