Текущи: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

27 февруари 2024

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в края на м. май, 2024 г., с начална индикативна дата 29.05.2024 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 24.04.2024 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, ул. Съборна № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

27 февруари 2024

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че предстоящият първи за 2024 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе в края на м. май, 2024 г., с начална индикативна дата 29.05.2024 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 24.04.2024 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.

Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

22 декември 2017

Въпросник  - актуализиран със Заповед № Т-РД-17-5/16.02.2023 г.

Въпросник  - отменен със Заповед № Т-РД-17-5/16.02.2023 г.

Въпросник - отменен със Заповед № Т-РД-17-41/13.10.2021 г.

Критерии за оценка - актуализирани със Заповед № Т-РД-17-25/24.10.2022  г.

Критерии за оценка - отменени със Заповед № Т-РД-17-25/24.10.2022  г.

Критерии за оценка - отменени със Заповед № Т-РД-17-45/22.10.2021 г.