Архив: Изпити за придобиване на правоспособност за планински водачи

16 ноември 2022

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете в Министерство на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, за упражняване на професията „Планински водач" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ – Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър.

14 септември 2022

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че предстоящият втори за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе в началото на м. ноември, 2022 г., с начална индикативна дата 08.11.2022 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 10.10.2022 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

14 септември 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в началото на м. ноември, 2022 г., с начална индикативна дата 08.11.2022 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 10.10.2022 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, ул. Света София № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

28 юни 2022

Уведомяваме всички кандидати, които са получили окончателна оценка „Издържал“ от изпита за придобиване на правоспособност, че за да бъдете вписани в Регистъра на правоспособните планинските водачи, част от Националния туристически регистър (НТР) и да Ви бъде издадена идентификационна карта, е необходимо да подадете в Министерство на туризма заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, за упражняване на професията „Планински водач" - по образец, с приложени изискуемите документи.
Допълнителна информация относно процедурата, заявлението, необходимите документи, таксата и начина им на подаване може да намерите на интернет страницата на Министерство на туризма в рубрика „Административни услуги“ – „Услуги в туризма“ – Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър.

02 май 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит през. м юни, 2022 г., с начална индикативна дата 23.06.2022 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 02.06.2022 г. заявление/ молба за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма: гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

02 май 2022

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че първият за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе през м. юни, 2022 г., с начална индикативна дата 23.06.2022 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.06.2022 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.

Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Страници