Допуснати до изпит кандидати (с посочени място, дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност по професията "Планински водач" през м. май, 2024 г.