Въпросник за изпит за придобиване на правоспособност на професията "планински водач" и критерии за оценка

22 декември 2017

Въпросник  - актуализиран със Заповед № Т-РД-17-5/16.02.2023 г.

Въпросник  - отменен със Заповед № Т-РД-17-5/16.02.2023 г.

Въпросник - отменен със Заповед № Т-РД-17-41/13.10.2021 г.

Критерии за оценка - актуализирани със Заповед № Т-РД-17-25/24.10.2022  г.

Критерии за оценка - отменени със Заповед № Т-РД-17-25/24.10.2022  г.

Критерии за оценка - отменени със Заповед № Т-РД-17-45/22.10.2021 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon