Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

Уеб сайтове:

Лица за контакт по Програмата:

 

Публикувана е втора покана за набиране на проектни-предложения за INTERREG V-A Румъния - България

12 октомври 2015

Поканата за представяне на проектни предложения се отнася за Приоритетна ос 4 "Квалифициран и приобщаващ регион" и Приоритетна ос 5 "Ефективен регион", а отпуснатите финансови средства са в размер на 30 458 192 евро.

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

26 март 2015

Първата покана за набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния - България стартира на 26 март 2015.
Приоритетните  оси, по които може да се кандидатства са ос 1, ос 2 и ос 3.

Subscribe to Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.