Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

26 март 2015

Първата покана за набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния - България стартира на 26 март 2015.
Приоритетните  оси, по които може да се кандидатства са ос 1, ос 2 и ос 3.
Сроковете за подаване на проекти са: 30 юни 2015 за меки проекти и 30 септември 2015 за твърди проекти.
Насоките за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет адрес http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=interreg.
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ”. 
Целта на процедурата е: Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 26 000 000 лв. 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/, http://www.eufunds.bg/ иhttps://eumis2020.government.bg/ 
Краен срок за представяне на предложенията е 31.08.2015 г. 23:59 часа. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) -https://eumis2020.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon