Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

21 май 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

На основание Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по ЗИД на ЗТ е 1 месец, считано до 22 юни 2018 г., включително.

Поради големия обществен интерес и с оглед осигуряване участието на широк кръг заинтересовани страни, срокът за обществено обсъждане се удължава до 09 юли 2018 г., включително.

 

Предложения и становища може да изпращате до 09 юли 2018 г. на следния електронен адрес: a.cholakova@tourism.government.bg

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon