Уникален идентификатор 2783: Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията с уникален идентификатор 2783

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за туризма – чл. 147;
  • Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 32;
  •  Наредба за Националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития

3. Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.
6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg

Електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП):

За целта заявлението трябва да бъде подадено с квалифициран електронен подпис.
7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно
8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд
9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ в Националния туристически регистър подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.
10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;
11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ   

  1. Условия за придобиване на право за упражняване на професията "Екскурзовод":

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Екскурзовод от ЕС, който се е установил по установения ред трайно в Република България с цел предоставяне на екскурзоводски услуги, може да упражнява професията "Екскурзовод" след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР.

За вписване в Националния туристически регистър, може да кандидатства екскурзовод, който притежава удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“.

Професията „Екскурзовод“ може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", има правоспособност по професия „Екскурзовод“ и е вписано в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).

 

2. Процедура:

Лицето, придобило правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ подава до министъра на туризма заявление-декларация по образец за вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiavlenie-declaracia-vpisvane_ekskurzovod_v_ntr-387_18.12.18333-final.docx

Заявление-декларацията за вписване трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират:

а) пълното име на лицата (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да упражнява професията Екскурзовод, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) професионалната и езиковата квалификация;

г) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация и стаж;

Образецът се подписва от лицето, придобило правоспособност за упражняване на професия „Екскурзовод“ или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.  

            Образецът е със съдържанието, определено в чл. 147, ал, 2 от Закона за туризма и чрез него се декларират обстоятелствата, които се изискват. В тази връзка следва да са попълнени всички реквизити в образеца.

 

 Правото за упражняване на професията "Екскурзовод" се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:

 1. диплома за завършено професионално образование;

 2. документ за професионална квалификация;

 3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.

  Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по чл. 32 от Наредба №1 от 5 януари 2016 г.

  Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите по ал. 3 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.

  Всички документи във връзка с признаването на правоспособност по реда на този раздел може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.

  Преписката се разглежда по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

  Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП, и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:

 1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията "Екскурзовод" на нейна територия и които са получени в тези държави, или

 2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.

 Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.

 Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

 

Към заявление-декларацията се прилагат:

1. копие на документа, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване на професията "Екскурзовод";

2. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

3. декларация за свободно упражняване на професията и/ или копие на договор за упражняването ѝ;

4. снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см.;

В случай, че заявлението-декларация с приложените документи отговаря на изискванията, се извършва вписване в Националния туристически регистър, въз основа на заповед на министъра на туризма.

Образци и формуляри

Заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiavlenie-declaracia-vpisvane_ekskurzovod_v_ntr-387_18.12.18333-final.docx

Такси:

 За услугата се заплаща такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма:

За вписване в Регистъра на правоспособните екскурзоводи и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 от Закона за туризма - 120 лв.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

Вписванията в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, и заличаванията се извършват от определени от министъра на туризма длъжностни лица, които:

1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията за вписване на кандидата в регистъра и дават становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомяват кандидатите за наличие на непълнота и/или нередовност в представените документи в 7-дневен срок от разглеждането им, като им предоставят 14-дневен срок за отстраняването им от деня на получаване на уведомлението; в този случай срокът по т. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността;

3. дават становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в срока по т. 2;

4. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на съответната заповед на министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице;

5. отразяват настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

6. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от регистъра.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното в НТР лице идентификационна карта.

Приложими нормативни актове:

ВПИСВАНЕ НА ЗАЯВЕНА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР ОТНОСНО ПРАВОСПОСОБЕН ЕКСКУРЗОВОД

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5;

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Процедура

В Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от
Националния туристически регистър се вписват:

1. имената и данните за контакт на правоспособния екскурзовод;

2. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;

3. начинът на упражняване на професията (наето лице; самонаето лице; лице, упражняващо свободна професия);

4. номерът на идентификационната карта и на издадения дубликат;

5. заповедта за вписване, а при заличаване - заповедта за заличаване.

6. извършените промени във вписаните обстоятелства.

При промяна на вписаните обстоятелства в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър, лицата са длъжни в 7-дневен срок от настъпването ѝ да я заявят за отразяване в регистъра.

Следва да се подаде до министъра на туризма заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, към което се прилага документ, доказващ настъпилата промяна в обстоятелствата.

Образци и формуляри

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър – /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti.doc

Такси:

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни екскурзоводи, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ, се заплаща такса 20 лв.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни екскурзоводи, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ, се заплаща такса 30 лв.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСАН ПРАВОСПОСОБЕН ЕКСКУРЗОВОД ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Процедура

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписания екскурзовод от Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, в следните случаи:

1. по искане на вписаното лице;

2. при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;

3. при неупражняване на професията в продължение на две години.

Заповедта по чл. 147, ал. 6, т. 2 и 3 от Закона за туризма подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

Със заличаването от регистъра екскурзоводът губи своята правоспособност.

Лицата, заличени на основание чл. 147, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма, от Регистъра на правоспособните екскурзоводи, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.