Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

06 април 2021

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Тарифата урежда таксите, които се събират по Закона за туризма. Приета е с ПМС № 118 от 01.04.2021 г, обн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.

 
 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon