Уникален идентификатор 2760: Категоризиране на места за настаняване

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Категоризация на места за настаняване с уникален идентификатор 2760

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма - чл. 129 и сл. ЗТ 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046876; 02/9046875; 02/9046871; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg; Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на категоризация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор и по електронен път.

   II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ 

1) извършването на дейност на територията на Република България:

На категоризиране подлежат всички места за настаняване, независимо чия собственост са  и от начина на управление им.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице  определя категорията на следните местна за настаняване:

а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) апартаментни туристически комплекси - всички категории;

в) вилни селища - всички категории;

г) туристически селища - всички категории;

д) вили - всички категории;

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди";

Хотелиерство може да  се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Лицата, извършващи хотелиерство  са длъжни да:

1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;

3. поставят в близост до входа на туристическия обект  категорийната символика – удостоверение и  табелата, както и   следната информация:

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;

в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт

4. обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията;

5. обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение;

6.  обявяват цените задължително в левове, а при необходимост и в друга валута;

7. спазват българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България

8.  водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма;

9. се вписват следните данни от регистрите за настаняване:

10. за туристи - граждани на Република България, на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;

11. за туристи - граждани на държави, извън тези по т. 1 - брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.

2. Процедура:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в местата за настаняване, или  изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма, подава заявление-декларация по образец - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq-mn.docx

       Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от упълномощеното лице. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

        Образецът е със съдържанието, определено като задължително в чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка следва да са вярно попълнени всички реквизити в образеца.  

     Към заявлението-декларация се прилагат:

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

в) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Образци и формуляри

Заявление-декларация  - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq-mn.docx

Такси:

За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg. Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

 III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението-декларация е внася за разглеждане от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти  /ЕККТО/. Комисията разглежда заявлението-декларация и приложенията към нея в 14 дневен срок от дата на постъпването им.  След като констатира, че представените документи обосновават съответствие с изискванията по чл. 129 от Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи  експертната комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания срок  непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени,  категоризиращият орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност четири месеца. 

Когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.

 Органът по категоризация или оправомощено от него длъжностно лице  определя срока за удължаване и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

В срока на действие на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:

1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или

2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.

 Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:

1. определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория; или

2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект.  

В случаите, когато е отказано определяне на вида и категорията заповедите се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

 Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на местата за настаняване е  5 години.  

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

  IV. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

          При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР),  хотелиерът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

           За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

           Заявление-декларация: /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti.doc

           За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

Приложими нормативни актове: