Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляващ употребяван лек автомобил, марка “Peugeot”, модел „407“

30 юли 2018

Министерство на туризма обявява (МТ) търг с тайно наддаване на продажба на движима вещ – частна държавна собственост: 1 брой употребяван лек автомобил „Peugeot 407”, при следните условия:  

  1. Описание на обекта: 

Марка, модел и цвят: Peugeot 407, сив металик

Регистрационен номер СА 2404 КМ

Идентификационен номер: VF36D3FYH21613216 Двигател Бензин, 120 kW/DIN, 2 230 см3 зав. №10LJ431583716

техническо състояние: наличие на масло в първи и трети цилиндър, необходима смяна на двигателя; показание на киломентража: 122 350 км. 

Маса на превозното средство: 1 555 кг.

Скоростна кутия: в изправност.

Трансмисия: без видими девфекти

Купе: без корозия и деформации, с повърхностни наранявания по задна лява врата и задно странично огледало. Салон: в задоволително състояние

Осветителни сигнализиращи системи, охладителна система, ел. система: в изправност, в изправност; в изправност

Гуми: износени на 30%

Общо техническо състояние: лошо /необходима смяна на двигателя/

  1. Начална тръжна цена: 940, 00 лева без ДДС. ДДС се начислява върху достигнатата на търга при спазване разпоредбите на ЗДДС. Участниците не могат да предлагат цена по-ниска от определената начална тръжна цена. 
  2. Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация за участие в търга, като същата се предоставя безплатно и до нея се осигурява достъп по електронен път чрез интернет страницата на Министерство на туризма – www.tourism.government.bg. 4. Офертите за участие в търга се приемат до  14.08.2018г., 17:00 часа /включително/ в деловодството на МТ, находящо се в централната административна сграда на министерството, на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, като същите се завеждат във Входящ регистър.  
  1. Търгът ще се проведе на15.08.2018 г., 13.00 часа, в централната административна сграда на Министерство на туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1. 
  2. За участие в търга се заплаща депозит, под формата на парична сума, в размер на 94, 00 лева, по следната банкова сметка на Министерство на туризма: IBAN BG52 BNBG 9661 3300 1171 03; BIC: BNBGBGSD. За внесения депозит не се дължи лихва.
    Всеки участник в търга задължително следва да извърши оглед на автомобила, предмет на търга. Местоположението на автомобила е: гр. Божурище, ул. Осми Март (Индустриална зона) - склад на „Станков“ ЕООД, като огледът може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, в срок от 08.08.2018 г. до 14.08.2018 г. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието на представител на Министерство на туризма. Огледът се извършва след предварително съгласуване с г-н Иван Иванов - главен експерт в дирекция „ФУС“, Министерство на туризма, тел. 02/9046 838, e-mail: i.ivanov@tourism.government.bg 
  3. Когато няма депозиранo заявление за участие или депозираното такова не отговаря на условията на търга, търгът за автомобила  не се провежда. В този случай ще бъде проведен повторен търг съгласно разпоредбите на чл. 15 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon