Приключили проекти 2007-2013

Проекти, изпълнявани от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване":

Име на проекта Прогнозна стойност, в лв.
1 "Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг" (приключил) 4 315 360
2 "Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия" (приключил) 7 960 800
3 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" (приключил) 5 432 600
4 "Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България, като туристическа дестинация" (приключил) 7 897 580
5 "Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България" (приключил) 6 411 440
6 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на дестинация България по водещи паневропейски телевизионни канали" (приключил) 7 501 480
7 "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращи въз основа на единни стандарти" (приключил) 637 020
8 "Разработване на стратегия за бранд "България" и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт" (приключил)

2 822 900

9 "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия" (приключил) 494 028
10 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" (приключил) 3 150 000
11 "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали" (приключил) 6 280 560
12 "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари" (приключил) 7 282 374