Окончателни оценки от проведен през м. май-юни, 2023 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"