Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Уеб сайт: http://esf.bg/

Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

13 април 2017

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на на

ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

10 януари 2017

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е отворена за кандидатстване процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността".

Стартира нов прием на заявки за обучения и заетост на безработни лица по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

28 ноември 2016

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на в

Subscribe to Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.