ОПРЧР обявява процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

10 януари 2017

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е отворена за кандидатстване процедура BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността".

Във фокуса на тази процедура ще са икономически сектори (вкл. Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“), при които се наблюдава променлив интензитет на дейността през различни периоди от годината. Предвижда се периодите с по-малка заетост да се използват от работодателите за обучение на техните служители, като в допълнение обучаващите се неактивни/безработни лица ще получават стимули под формата на стипендии за това. Осигурявайки гъвкавост за работодателите – да избират кои ще са периодите, в които да обучат своите бъдещи служители и кои ще са периодите, в които служителите им ще могат на практика да приложат своите новопридобити или усъвършенствани умения и квалификация ще даде възможност в по-слабите периоди от годината работодателите да обучат подходяща работна сила, която за използват в периодите с по-наситен интензитет.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализа с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 30 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://esf.bg/procedures/gavkavi-vazmozhnosti-za-zaetost-i-obucheniya-v-...

Краен срок за представяне на проектното предложение е 07.03.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon