Проект на РМС за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за концесионер на морски плаж и Проект на ПМС за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане

30 юни 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 19.01.2015 г. (обн. ДВ. бр.7 от 27 януари 2015г.) ​.

Доклад към Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж

Доклад към Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 19.01.2015 г. (обн. ДВ. бр.7 от 27 януари 2015г.) ​.

Предложения може да изпращате до 14 юли 2016 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon