Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма