ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ- ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 8, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗУЧК

03 октомври 2019

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Предложения може да изпращате до 17 октомври 2019 г., включително, на следния електронен адрес: control@tourism.government.bg.

Проект на Постановление

Проект на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието по проекта на акт

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon