Нормативни и други документи

Дейността на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 4. Административно процесуален кодекс;
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. Устройствен правилник на Министерство на туризма;
 7. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България    2015-2020 г.;
 8. Утвърдени от министъра на туризма вътрешни нормативни документи:
  1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на туризма.
  2. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в Министерство на туризма.
  3. Наредба за административното обслужване