Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) е създадена с Решение № 61 на Министерски съвет от 02.02.2006 г.

Гражданската конвенция за корупцията e ратифицирана  със закон, приет от 38-то НС на 10.05.2000 г. - обн., ДВ, бр. 42 от 23.05.2000 г. Издадена е от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., в сила за Република България от 01.11.2003 г.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава“.

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Министерство на туризма, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет.

Внасяне на сигнал или предложение към КППК ТУК