Уникален идентификатор 2782: Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията с уникален идентификатор 2782

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за туризма – чл. 147;
  • Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 35, ал. 2;

3. Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bgЕлектронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП).

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ в Националния туристически регистър подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ  

  1. Условия за придобиване на право за упражняване на професията "Планински водач":

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

За вписване в Националния туристически регистър, може да кандидатства планински водач, който притежава удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“.

Професията „Планински водач“ може да се упражнява само от лице, което отговаря на изискванията за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач", има правоспособност по професия „Планински водач“ и е вписано в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър (НТР), по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).

Не може да бъде планински водач лице, което е:

1. осъждано с влязла в сила  присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. поставено под запрещение.

2. Процедура:

Лицето, придобило правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ подава до министъра на туризма заявление-декларация по образец за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър - линк към заявлението.

Заявление-декларацията за вписване трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират:

а) пълното име на лицата (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да упражнява професията Планински водач, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (ако е приложимо);

в) професионалната и езиковата квалификация;

г) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация и стаж;

Образецът се подписва от лицето, придобило правоспособност за упражняване на професия „Планински водач“ или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.  

            Образецът е със съдържанието, определено в чл. 147, ал, 2 от Закона за туризма и чрез него се декларират обстоятелствата, които се изискват. В тази връзка следва да са попълнени всички реквизити в образеца.

Към заявление-декларацията се прилагат:

1. копие на документа, издаден по предвидения ред, за трайно установяване в Република България с цел упражняване на професията "Планински водач";

2. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;

3. декларация за свободно упражняване на професията и/ или копие на договор за упражняването ѝ;

4. снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см.;

В случай, че заявлението-декларация с приложените документи отговаря на изискванията, се извършва вписване в Националния туристически регистър, въз основа на заповед на министъра на туризма.

Образци и формуляри

Заявление-декларация за вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър - линк втори път

Такси:

 За услугата се заплаща такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма:

За вписване в Регистъра на правоспособните планински водачи и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 от Закона за туризма - 125 лв.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

Вписванията в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, и заличаванията се извършват от определени от министъра на туризма длъжностни лица, които:

1. проверяват в 14-дневен срок от постъпване на заявлението дали са налице условията за вписване на кандидата в регистъра и дават становище за вписване или за отказ;

2. писмено уведомяват кандидатите за наличие на непълнота и/или нередовност в представените документи в 7-дневен срок от разглеждането им, като им предоставят 14-дневен срок за отстраняването им от деня на получаване на уведомлението; в този случай срокът по т. 1 спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността;

3. дават становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в срока по т. 2;

4. извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на съответната заповед на министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице;

5. отразяват настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра;

6. подготвят доклад до министъра на туризма за заличаване от регистъра.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното в НТР лице идентификационна карта.

Приложими нормативни актове:

ВПИСВАНЕ НА ЗАЯВЕНА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР ОТНОСНО ПРАВОСПОСОБЕН ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ

Правно основание:

Закон за туризма – чл. 147, ал. 5;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

Процедура

В Регистъра на правоспособните планински водачи, част от
Националния туристически регистър се вписват:

1. имената и данните за контакт на правоспособния планински водач;

2. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;

3. начинът на упражняване на професията (наето лице; самонаето лице; лице, упражняващо свободна професия);

4. номерът на идентификационната карта и на издадения дубликат;

5. заповедта за вписване, а при заличаване - заповедта за заличаване.

6. извършените промени във вписаните обстоятелства.

При промяна на вписаните обстоятелства в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър, лицата са длъжни в 7-дневен срок от настъпването ѝ да я заявят за отразяване в регистъра.

Следва да се подаде до министъра на туризма заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, към което се прилага документ, доказващ настъпилата промяна в обстоятелствата.

Образци и формуляри

Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър – линк

Такси:

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни планински водачи, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ, се заплаща такса 30 лв.

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър (НТР) относно правоспособни планински водачи, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ, се заплаща такса 50 лв.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСАН ПРАВОСПОСОБЕН ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Процедура

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписания планински водач от Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, в следните случаи:

1. по искане на вписаното лице;

2. при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;

3. при неупражняване на професията в продължение на две години.

Заповедта по чл. 147, ал. 6, т. 2 и 3 от Закона за туризма подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

Със заличаването от регистъра планинският водач губи своята правоспособност.

Лицата, заличени на основание чл. 147, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма, от Регистъра на правоспособните планински водачи, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.