Уникален идентификатор 2781: Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България с уникален идентификатор 2781

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за туризма – чл. 146а;
  • Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 38;
  •  Наредба за Националния туристически регистър и за условията и реда за вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития

3.Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП):

За целта заявлението трябва да бъдe подадено с квалифициран електронен подпис.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: според заявения срок от лицето

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за издаване на удостоверение подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ   

  1. Условия за временно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България:

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

В случаите на упражняване на професията на територията на Република България от планински водач от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра на туризма не по-късно от един месец преди започване на предоставянето на услугите.

Когато предоставянето на услуги от планински водач от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се извършва за първи път на територията на Република България, писменото уведомяване се извършва в срок три месеца преди започването на предоставянето на услугите.

Планински водач от ЕС може свободно да предоставя съответните туристически услуги в Република България, ако е:

1. законно установен в друга държава членка с цел упражняване на професията "Планински водач" на нейна територия;

2. упражнявал тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.

Изискването по т. 2 не се прилага, когато професията или образованието и обучението, изисквани за упражняването й, са регулирани в държавата членка по установяване.

Разпоредбите на Раздел III от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" за временното или еднократното упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България се прилагат само в случаите, когато планински водач от ЕС се премести в Република България с цел да упражнява професията "Планински водач" еднократно или временно.

Еднократният или временният характер на упражняването на професията подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето й.

2. Процедура:

Лицето по чл. 146а, ал. 1 от Закона за туризма подава до министъра на туризма уведомление за временно упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България - по образец /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/uvedomlenie-mountainguide-07-02-18999.docx

Уведомлението трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в уведомлението се декларират:

а) пълното име на лицата (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон и адрес на електронна поща;

б) срока на предоставяне на услугите като планински водач на територията на Република България.

Уведомлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.

Към уведомлението за временно упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България се прилагат:

1. копие на документа на заявителя за неговата самоличност и гражданство;

2. удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава членка, че заявителят е законно установен на територията ѝ с цел упражняване на професията "Планински водач", както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на професията;

3. копие на документа, удостоверяващ правоспособността в държавата, в която е придобита;

4. доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на една през последните 10 години - в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 2.

При несъответствие или промяна в обстоятелствата, удостоверени с документите, заявителят подава документи, доказващи промяната в едномесечен срок от настъпването й.

 

Образци и формуляри

Уведомление за временно упражняване на професията „Планински водач“ на територията на Република България/sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/uvedomlenie-mountainguide-07-02-18999.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

След изпълнение на изискванията по чл. 38, ал. 2 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на заявителя удостоверение за извършеното уведомяване.

Информация за лицата по чл. 146а, ал. 1 от Закона за туризма и по чл. 38, ал. 1  от Наредба №3 от 7 март 2016 г. и за срока на предоставяне на услугите се публикува в Регистъра на правоспособните планински водачи, който е част от Националния туристически регистър.

Приложими нормативни актове: