Уникален идентификатор 2751: Повишаване категорията на заведение за хранене и развлечения

30.08.2017
 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечения с уникален идентификатор 2751.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: чл. 134 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg02/9046876; 02/9046875; 02/9046871; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: в деловодството на министерството на туризма се подава заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво  на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може  да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години;

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс.

10Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице;

 1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ

 

 1. Условия за повишаване на заведение за хранене и развлечения:

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129 от Закона за туризма.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура. Вътрешен ход.

На лицето което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето връща предходното издаденото.

Съгласно чл. 113 от Закона за туризма ресторантьорство  се извършва от лице, което:

 1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз и на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. Има персонал с изискуемо образование  и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква стаж.

Лицето, което ще извършва ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма заявление-декларация , към което прилага:

 1. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;
 2. Декларация, че лицето не е в ликвидация-за лицата, което не  са търговци;
 3. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 4. Копия на документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в  туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване на действието и прекратяване на категорията;
 5. Копия от документи за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност;
 6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на закона за устройството на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност-за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост плавателни съдове;
 7. Изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

При подаването на заявлението за промяна(повишаване на категория на заведения за хранене и развлечения) се заплащат посочените такси, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела се заплащат такси съгласно чл. 2, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират от Закона за туризма

Образци и формуляри:

 1. Заявление-декларация.

       За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

     В случаите при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1 от Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg. Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

Приложими нормативни актове:

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma