Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване с уникален идентификатор 2759.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, приета с ПМС 217 от 17 август 2015 г., обн. ДВ бр.65 от 25.08.2015 г. – линк;

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourisam.government.bg 02/9046895; 02/9046809, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата: в деловодството на министерството на туризма се подава заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво  на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Заявлението-декларация за категория на обекта се подава до съответния категоризиращ орган на място, по пощата и по електронен път на адрес: edoc@tourisam.government.bg

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години;

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourisam.government.bg;

10. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице;

 1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ

 

 1. Условия за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване:

В срок от три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата на чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура. Вътрешен ход.

За потвърждаване на категорията на обекта се подава заявление-декларация за категорията на обекта по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.

Заявлението-декларация съдържа:

 • Данни на заявителя;
 • Наименование на търговеца, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция;
 • Лице извършващо дейност в обекта;
 • Вид на заявлението-декларация – потвърждаване на категорията;
 • Данни за обекта;
 • Категория на ЗХР-то;
 • Капацитет на обекта; категория, която се заявява; данни за собствеността; данни за персонала; декларация за истинност; подпис и дата;

Служители на Министерството на туризма извършват проверка на място на туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя категория за нов 5-годишен срок.

За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.

Съгласно параграф 5 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за туризма подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока на бл. 133, ал. 2 се извършва, както следва:

 1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;
 2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;
 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
 4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
 5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
 6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

ОбОбразци и формуляри:

1. Заявление-декларация- /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavlenie_-_deklaraciya_potvurzhdavane_mn_zhr.docx

2. Копие от документ за платена такса

Такси:

За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.). - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...

Съгласно чл. 6 от тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма за потвърждаване на категорията на туристически обекти и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 се събират следните такси:

 1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
 • до 30 стаи – 450 лв.
 • от 31 до 150 стаи – 1000 лв.
 • от 151 до 300 стаи – 1700 лв.
 • от 301 до 500 стаи – 2 500 лв.
 • над 500 стаи – 4500 лв.
 1. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
 • до 20 места за сядане – 130 лв.
 • от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.
 • от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.
 • от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.
 • над 300 места за сядане – 1800 лв.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

Приложими нормативни актове:

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.) - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum...