Уникален идентификатор 1475: Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

30.08.2017
 1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Категоризиране на заведения за хранене и развлечния с уникален идентификатор 1475

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма - чл. 124, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046876; 02/9046875; 02/9046871; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg; Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: пет години

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ   

1. Категоризиране на прилежащи към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения и самостоятелни заведения за хранене и развлечения: 

      Прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения подлежат на категоризиране  по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

      Прилежащите към местата за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

 • ресторанти – „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
 • заведения за бързо обслужване - „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“,;
 • питейни заведения - „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
 • кафе-сладкарници - една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
 • барове - - една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.

Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване) са:

 • ресторанти;
 • заведения за бързо обслужване;
 • питейни заведения;
 • кафе-сладкарници;
 • барове.

Видовете ресторанти са:

 1. класически ресторант;
 2. специализиран ресторант;
 3. за риба, птици, дивеч или други;

б)  за барбекю, грил или скара;

в) ресторант-пицария;

3. ресторант с национална кухня

а) ресторант с българска кухня;

б)  ресторант с чуждестранна кухня;

4. ресторант-клуб

5. атракционно-тематичен ресторант

Видовете заведения за бързо обслужване са:

 1. снек-бар;
 2. бистро;
 3. бързо хранене;
 4. закусвалня

 Видовете питейни заведения са:

 1. кафе-аперитив;
 2. винарна;
 3. пивница/кръчма
 4. бирария;

Видовете кафе-сладкарници са:

 1. кафе-сладкарница;
 2. сладкарница;
 3. сладоледен салон
 4. кафене;
 5. кафе-клуб;
 6. кафетерия;
 7. чайна.

Видовете барове са:

 1. коктейл-бар;
 2. кафе-бар;
 3. бар-конгресен център;
 4. бар-спортен център ( басейн, тенис, фитнес, боулинг и други);
 5. бар-фоайе (лоби бар);
 6. дискотека;
 7. бар-клуб;
 8. пиано-бар;
 9. бар-казино или заведение с барово обслужване в казино зала;
 10. бар-вариете;
 11. нощен-бар.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

1.  Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

Категоризацията се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър. Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за категоризация. Категоризацията е със срок на валидност 5 (пет) години.

2. Процедура:

     Лицето, което ще извършва ресторантьорство в местата за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване на български и латински букви), и адрес, телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството  на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; - https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/naredba_za_kategorizirane_mn_i_zhr_registratzia_br._59_03.07.2020.pdf

е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

     Към заявлението-декларация се прилагат:

а) Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

б) Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

в) Изрично пълномощно, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник;

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

Образци и формуляри

 1. Заявление-декларация  - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zayavleniedeclaracia-kategor-zhr-01-02-18.docx
 2. Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси:

      За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg. Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис(КЕП)

                       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението-декларация е внася за разглеждане от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти /ЕККТО/. Комисията разглежда заявлението-декларация и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3 от ЗТ, се произнася с тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

        В случай на констатирана непълнота и/или нередовност на представените документи ЕККТО в срок от 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14 дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения е със срок на валидност – 4 месеца.

В срока на временните удостоверения по решение на ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията на заявената категория.

За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне на категория или отказ за определяне на категория.

         Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на предложението на ЕККТО определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект. (арг. чл. 130, ал. 7 от ЗТ)

         Категорията на туристическите обекти е със срок 5 години.

     На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

       Категорийната символика се връчва лично на заявителя или на упълномощен негов представител, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно Тарифа за таксите, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

      Данните за категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

 Категорията на прилежащите заведения за хранене към местата за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения се прекратява в следните случаи:

1. с изтичането на срока на определената категория;

2. по искането на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;

3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност е туристическия обект;

4. ако в тримесечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект на лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти в едномесечен срок;

5. при подаване на заявление-декларация за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;

6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация

7. при промяна на вида на туристическия обект;

8. при реконструкция, основен ремонт или прустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от Закона за туризма.

           Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

           При прекратяване на категорията на обекта министъра на туризма предприема съответни действия за публично оповестяване  на прекратяването и издаденото удостоверение се обезсилва.

Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закона за туризма.

                                       IV. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

          При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР), лицето, което ще извършва ресторантьорство в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение или упълномощено от него лице е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

           За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

           Заявление-декларация: /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti_0-1.doc

           За вписване на промяната се дължи такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

Приложими нормативни актове: