Уникален идентификатор 2778: Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за упражняване на професията „Екскурзовод" за екскурзовод от Европейския Съюз, който се установил трайно в Република България с уникален идентификатор 2778

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за туризма;

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 14 и чл. 32, ал. 2

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bgЕлектронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП).

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: няма предвиден ред

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ                  

1. Условия за придобиване на правоспособност по професията Екскурзовод . Придобиване на удостоверение за екскурзоводска правоспособност:

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Екскурзовод от ЕС, който се е установил по установения ред трайно в Република България с цел предоставяне на екскурзоводски услуги, може да упражнява професията "Екскурзовод" след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на изискванията на Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", в т.ч.:

1. придобита екскурзоводска правоспособност в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария

2. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;

3. не е лишен от правоспособност на екскурзовод;

4. не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска професия;

5. владее български език.

За екскурзоводите, които ще предоставят екскурзоводски услуги на чужд език, се изисква представяне на документ, удостоверяващ ниво С1 на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР).

Не може да бъде екскурзовод:

1. осъденият като пълнолетен на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;

2. лице, поставено под запрещение, което представлява трайна пречка за упражняване на екскурзоводската професия.

2. Процедура:

     За да придобие правоспособност по професията „Екскурзовод“, лицето подава до министъра на туризма заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiavlenie-declaracia-vpisvane_vodach_ntr-387_18.12.18-final.docx

       Заявлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

        Заявлението следва да съдържа: трите имена на кандидата, ЕГН, контакти на лицето (адрес, телефон, електронна поща), волеизявление за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“, езици, на които ще упражнява професията, описание на приложените документи. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка, следва в заявлението да са вярно попълнени всички данни и обстоятелства.  

     Към заявлението за явяване на изпит се прилагат:

  1. копие на документа за придобита екскурзоводска правоспособност в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария;
  2. свидетелство за съдимост;
  3. медицинско свидетелство;
  4. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.;
  5. документ за владеенето на български език.

Образци и формуляри

Заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiavlenie-declaracia-vpisvane_vodach_ntr-387_18.12.18-final.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ и приложенията към него се разглеждат и се произнася по него.

 В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи, заявителят се уведомява и се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността в документите.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на кандидата, който е получил оценка "издържал", удостоверение за екскурзоводска правоспособност съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“.

Приложими нормативни актове: