Уникален идентификатор 2776: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" с уникален идентификатор 2776

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за туризма;

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 14

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

Електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП):

За целта заявлението трябва да бъде подадено с квалифициран електронен подпис.

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: няма предвиден ред

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ          

1. Условия за придобиване на правоспособност по професията Екскурзовод. Придобиване на удостоверение за екскурзоводска правоспособност:  

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на изискванията на Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", в т.ч.:

  1. има образование и професионална квалификация съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата:

Екскурзоводът трябва да има:

1.1. придобито висше образование по специалност от професионални направления "История и археология", "Религия и теология", "Социология, антропология и науки за културата", "Туризъм" от области на висше образование "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.); или

1.2. придобито висше образование и придобита трета или четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО); или

1.3. придобито средно образование и придобита четвърта степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО; или

1.4. придобито средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод" по смисъла на ЗПОО и най-малко 1 година трудов стаж в туризма.

Висшето образование се удостоверява с диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование "професионален бакалавър по...", "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище, или с призната в Република България диплома от чуждестранно висше училище.

Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование или с диплома за средно специално образование.

Когато средното образование е придобито в училище на друга държава, се представя удостоверение, издадено съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация.

За стаж в туризма по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредбата се зачита прослуженото време на длъжност в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата агентска дейност, както и в организации, работещи в сферата на туризма, и се удостоверява с копие от трудова и/или осигурителна и/или служебна книжка.

2. има практическа подготовка съгласно чл. 8 от Наредбата:

За придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" е необходимо лицата да удостоверят проведена практическа подготовка с минимална продължителност 4 седмици при екскурзовод, вписан в НТР, или туроператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма.

3. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;

4. не е лишен от правоспособност на екскурзовод;

5. не е лишен от правото да упражнява екскурзоводска професия;

6. не е осъждан с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.

За екскурзоводите, които ще предоставят екскурзоводски услуги на чужд език, се изисква представяне на документ, удостоверяващ ниво B2 на владеене на чужд език спрямо приетата Обща Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР).

 

2. Процедура:

     За да придобие правоспособност по професията „Екскурзовод“, лицето подава до министъра на туризма заявление-декларация по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/rtd/2776_zaiavlenie._guide_2021.docx

       Заявлението-декларация се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

        Заявлението следва да съдържа: трите имена на кандидата, контакти на лицето (адрес, телефон, електронна поща), волеизявление за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“, езици, на които ще упражнява професията, описание на приложените документи. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка, следва в заявлението да са вярно попълнени всички данни и обстоятелства.  

     Към заявлението-декларация за явяване на изпит се прилагат:

  1. копие на диплома за завършено средно или висше образование;
  2. копие на свидетелство за професионална квалификация по професия „Екскурзовод“ или свидетелство за валидиране на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“;
  3. документ, удостоверяващ 1 г. трудов стаж в туризма – копие на трудова и/ или осигурителна и/ или служебна книжка (в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“);
  4. документ за практическа подготовка, съгласно чл. 8 от Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ - проведената практическа подготовка следва да е с минимална продължителност 4 седмици при екскурзовод, вписан в НТР, или туроператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма;
  5. копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език ниво B2 спрямо приетата ОЕЕР (когато кандидатът е заявил, че ще предоставя екскурзоводски услуги и на чужд език);
  6. снимка с размер 3.5 см. х 4.5 см.

Образци и формуляри

Заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/rtd/2776_zaiavlenie._guide_2021.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Екскурзовод“ и приложенията към него се разглеждат и се произнася по него.

 В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи, заявителят се уведомява и се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността в документите.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството - в рубрика "Изпити за придобиване на правоспособност за екскурзоводи".

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

 

Приложими нормативни актове:

Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/naredbi/naredba-za-obrazov...