Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията

  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията с уникален идентификатор 2777

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за туризма; Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 17, ал. 2, чл. 19, чл. 35, ал. 1 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, (ЧРАИО) и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“ адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; е-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046895, 02/9046871; 02/9046872; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: няма предвиден ред

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ     

1. Условия за придобиване на правоспособност . Придобиване на удостоверение за правоспособност:

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Планински водач от ЕС, който се е установил по предвидения ред трайно в Република България с цел упражняване на професията "Планински водач", може да я упражнява след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Правоспособност по професията "Планински водач" за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1 (първо ниво) от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има придобита правоспособност като планински водач в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария

2. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;

3. не е лишен от правоспособност на планински водач;

4. отговаря на условията по чл. 6 от Наредба №3 от 7 март 2016 г.

Не може да бъде планински водач лице, което е:

- осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

- поставено под запрещение;

7. е физически и психически здрав да упражнява професията.

Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 7 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията.

Правоспособност за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“) се придобива от правоспособни планински водачи, вписани в Списъка за правоспособните планински водачи, част от НТР, които отговарят на изискванията, съответно на чл. 3, ал. 4 - специализациите по чл. 3, ал. 3, а именно планински водач със ски или планински водач с колело, се придобиват след едногодишен стаж по нивото и успешно завършен специализиран курс.

В тези случаи се представя документ, удостоверяващ изискуемия стаж.

Правоспособност за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“)  може да придобие лице, което има минимум 2 години стаж по първо ниво и специализация за планински водач със ски. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи със ски по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната и по света с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.

2. Процедура:

     За да придобие правоспособност по професията „Планински водач“, лицето подава до министъра на туризма заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq16.docx

     Заявлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

        Заявлението следва да съдържа: трите имена на кандидата, контакти на лицето (адрес, телефон, електронна поща), волеизявление за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“, езици, на които ще упражнява професията, описание на приложените документи. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка, следва в заявлението да са вярно попълнени всички данни и обстоятелства.  

     Към заявлението за явяване на изпит се прилагат:

1. копие на документа за придобита правоспособност като планински водач в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария;

2. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см;

3. свидетелство за съдимост;

4. медицинско свидетелство.

Образци и формуляри

Заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq16.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ и приложенията към него се разглеждат и се произнася по него.

 В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи, заявителят се уведомява и се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността в документите.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на кандидата, който е получил оценка "издържал", удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, съгласно приложение № 1 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач".

Приложими нормативни актове: