Уникален идентификатор 2777: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията

30.08.2017
  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията с уникален идентификатор 2777

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“ и отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”,  адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046827; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

Електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП):

За целта заявлението трябва да бъде подадено с квалифициран електронен подпис. 

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: няма предвиден ред

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ     

1. Условия за придобиване на правоспособност . Придобиване на удостоверение за правоспособност:

Планински водач от Европейския съюз е гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, придобил правоспособност за планински водач съгласно законодателството на някоя от тези държави. При осъществяване на професионалната си дейност в Република България планинският водач от ЕС има правата и задълженията на планински водач.

Планински водач от ЕС може да упражнява професията "Планински водач" на територията на Република България след признаване на правоспособност и/или квалификация за "Планински водач" и вписване в НТР.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Планински водач от ЕС, който се е установил по предвидения ред трайно в Република България с цел упражняване на професията "Планински водач", може да я упражнява след успешно положен изпит за придобиване на правоспособност и вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от НТР.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Правоспособност по професията "Планински водач" за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1 (първо ниво) от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има придобита правоспособност като планински водач в съответната държава - членка на ЕС, в държава - страна по Споразумението за ЕИП, или в Конфедерация Швейцария

2. има образование съгласно чл. 7, ал. 1;

3. има професионална квалификация съгласно чл. 8;

4. е преминал практическа подготовка съгласно чл. 10;

5.не е лишен от правоспособност на планински водач;

Не може да бъде планински водач лице, което е:

- осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

- поставено под запрещение;

Правоспособност за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“) се придобива от правоспособни планински водачи, вписани в Регистъра за правоспособните планински водачи, част от НТР, които отговарят на изискванията, съответно на чл. 3, ал. 4 - специализациите по чл. 3, ал. 3, а именно планински водач със ски или планински водач с колело, се придобиват след едногодишен стаж по нивото и успешно завършен специализиран курс.

В тези случаи се представя документ, удостоверяващ изискуемия стаж.

Правоспособност за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“)  може да придобие лице, което има минимум 2 години стаж по първо ниво и специализация за планински водач със ски. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи със ски по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната и по света с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.

2. Процедура:

     За да придобие правоспособност по професията „Планински водач“, лицето подава до министъра на туризма заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq16.docx

       Заявлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

        Заявлението следва да съдържа: трите имена на кандидата, контакти на лицето (адрес, телефон, електронна поща), волеизявление за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“, езици, на които ще упражнява професията, описание на приложените документи. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка, следва в заявлението да са вярно попълнени всички данни и обстоятелства.  

    Правото за упражняване на професията "Планински водач" се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:

    1. диплома за завършено професионално образование;

2. документ за професионална квалификация;

3. документ, удостоверяващ придобита правоспособност.

  Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават заявление-декларация до министъра на туризма съгласно чл. 147, ал. 2 от Закона за туризма, към която прилагат документ/и по чл. 35 от Наредба №3 от 7 март 2016 г.

  Министърът на туризма може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документите допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.

  Всички документи във връзка с признаването на правоспособност може да се представят на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език.

  Преписката се разглежда по реда на главна пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

  Министърът на туризма не може да откаже признаване на правоспособност на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП и Швейцария, получил съответната правоспособност в тези държави, поради липса  на достатъчна квалификация, когато лицето, което иска признаване:

 1. притежава диплома за завършено професионално образование или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за упражняване на професията "Планински водач" на нейна територия и които са получени в тези държави, или

 2. е упражнявало тази професия в държавата членка или няколко държави членки по установяване в продължение най-малко на една през последните 10 години, когато професията не е регулирана в тези държави членки.

 Когато образованието или обучението на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават спрямо националните изисквания, министърът на туризма дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере дали да премине стаж за приспособяване, или да се яви на изпит за признаване на правоспособност.

Условията и редът за провеждане на стажа и неговата оценка, както и на изпита за признаване на правоспособност се определят със заповед на министъра на туризма по реда на глава пета от Закона за признаване на професионални квалификации.

Образци и формуляри

Заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaqvlenie-deklaraciq16.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ и приложенията към него се разглеждат и се произнася по него.

 В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи, заявителят се уведомява и се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността в документите.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

Приложими нормативни актове: