Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" с уникален идентификатор 2775

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за туризма;

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - чл. 17, ал. 1 и чл. 19 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, (ЧРАИО) и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“ адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1; e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046895, 02/9046871; 02/9046872; 02/9046809, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: няма предвиден ред

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ               

1. Условия за придобиване на правоспособност по професията Планински водач. Придобиване на удостоверение за правоспособност:  

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

Правоспособност по професията "Планински водач" за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1 (първо ниво) от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който:

  1. има образование съгласно чл. 7, ал. 1:

Планинският водач трябва да има придобито минимум средно образование.

2. има професионална квалификация съгласно чл. 8:

Професионалната квалификация за професията "Планински водач" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или със свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация.

3. е преминал практическа подготовка съгласно чл. 10:

Практическата подготовка се придобива по време на задължително стажуване към планински водач, вписан в Регистъра на правоспособните планински водачи, част от НТР, или към регистриран туроператор, вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от НТР, предлагащ програми за планински/спортен и/или приключенски туризъм.

Стажуването е с минимална продължителност от 2 активни седмици в реална обстановка и включва участие и изпълнение на основните дейности по чл. 30 от Наредбата. Активната седмица обхваща период от 7 дни.

4. е положил успешно изпит за придобиване на правоспособност;

5. не е лишен от правоспособност на планински водач;

6. отговаря на условията по чл. 6

Не може да бъде планински водач лице, което е:

- осъждано с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

- поставено под запрещение;

7. е физически и психически здрав да упражнява професията.

Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 7 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията.

Правоспособност по професията "Планински водач" за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 1  (първо ниво) от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" може да придобие и всеки дееспособен български гражданин, който:

  1. има образование съгласно чл. 11, ал. 1:

Изискванията и редът за придобиване на практическа подготовка и професионална квалификация за упражняване професията "Планински водач" не се прилагат за лице, което има висше образование по свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление "Спорт" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2. е физически и психически здрав да упражнява професията.

Обстоятелството по чл. 12, ал. 1, т. 7 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията.

Правоспособност за нивото по чл. 3, ал. 1, т. 2 за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“) се придобива от правоспособни планински водачи, вписани в Списъка за правоспособните планински водачи, част от НТР, които отговарят на изискванията, съответно на чл. 3, ал. 4 - специализациите по чл. 3, ал. 3, а именно планински водач със ски или планински водач с колело, се придобиват след едногодишен стаж по нивото и успешно завършен специализиран курс.

В тези случаи се представя документ, удостоверяващ изискуемия стаж.

Правоспособност за "Планински водач" - второ ниво („Алпийски водач“)  може да придобие лице, което има минимум 2 години стаж по първо ниво и специализация за планински водач със ски. Нивото дава право на планинския водач да води туристи и групи със ски по алпийски и катерачни маршрути в планините на страната и по света с използване на съответната ски, алпийска техника и съоръжения съобразно придобитата специализация.

2. Процедура:

     За да придобие правоспособност по професията „Планински водач“, лицето подава до министъра на туризма заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач

       Заявлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма. Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

        Заявлението следва да съдържа: трите имена на кандидата, контакти на лицето (адрес, телефон, електронна поща), волеизявление за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“, езици, на които ще упражнява професията, описание на приложените документи. Чрез него се декларират обстоятелства и се предоставя необходимата за правния режим информация. В тази връзка, следва в заявлението да са вярно попълнени всички данни и обстоятелства.  

     Към заявлението за явяване на изпит се прилагат:

  1. копие на диплома за завършено средно образование и копие на свидетелство за професионална квалификация, съответно на свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация, или копие на диплома за завършено висше образование;
  2. писмена препоръка на правоспособен планински водач или служебна бележка от регистриран туроператор за практическата подготовка, в която се посочват обемът и начинът на подготовка и при необходимост се правят съответни препоръки (не се изисква за лицата с висше образование по специалност съгласно чл. 11 - свързани със спортно-туристическата дейност специалности от професионално направление "Спорт" от област на висше образование "Здравеопазване и спорт" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) ;
  3. свидетелство за съдимост;
  4. медицинско свидетелство;
  5. снимка с размер 3,5 см x 4,5 см.

Образци и формуляри

Заявление по образец за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

         Заявлението за явяване на изпит за придобиване на правоспособност по професия „Планински водач“ и приложенията към него се разглеждат и се произнася по него.

 В случай, че са налице непълноти и/или нередовност на представените документи, заявителят се уведомява и се определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът за разглеждане спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността в документите.

До изпит се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на предвидените условия и са представили изискуемите документи.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда в Министерството на туризма два пъти годишно.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия по въпросник, утвърден от министъра на туризма след съгласуване с министъра на младежта и спорта.

Критериите за оценка и областите от знания, застъпени във въпросника, се обявяват предварително на кандидатите, като се публикуват на официалната интернет страница на Министерството на туризма.

Министърът на туризма със заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, състава на комисията за провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит кандидати. Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Изпитът за придобиване на правоспособност се оценява с "издържал" или "неиздържал". Резултатите от изпита се вписват в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия и се съхранява в Министерството на туризма.

При оценка "неиздържал" кандидатът има право да се яви повторно на изпит на една от следващите обявени дати.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на кандидата, който е получил оценка "издържал", удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, съгласно приложение № 1 от Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач".

Приложими нормативни актове:

Наредба №3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" – http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/naredbi/naredba-za-obrazov...