Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

Издаване на Сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове с уникален идентификатор 1476.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт:

Чл. 138 – чл. 143 от Глава девета „Условия и ред за предоставяне на СПА и уелнес услуги. Сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове от Закона за туризма и Наредба № 04-14 от 9 октовмри 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, изд. от Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат. Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в Националния туристически регистър;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, Дирекция „Туристическа политика“, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourism.government.bg 02/9046809; 02/9046895, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата:

в деловодството на министерството на туризма се подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма, към което се прилага необходимата документация.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво  на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

Услугата може  да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Сертификатът е валиден за срок от 5 години, считано от датата на издаването му.

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта за отказ за извършване на сертификация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата:

В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.

1. Условия за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ :

Сертифицирането на центрове се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на „Балнеолечебени (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване  сигурността на потребителите на тези услуги.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата:

Предоставянето на балнеолечебни (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по Закона за туризма центрове се извършва от лице, което:

1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз и на държава-страна по Споразумението за Европейския икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. Има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

4. Има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

5. Е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на н Наредба № 04-14 от 9 октовмри 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, изд. от Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването.

Лицето или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

a) пълното наименование на лицето и на пълното наименование на лицето и на балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

 б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

 д) образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажът на лицето – управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;

е) професионалната и езиковата квалификация на персонала;

ж) че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата.

з) номер и дата на издаване на разрешение за ползване  или на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на помещенията, когато документът за ползване не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

ВЪТРЕШНА ПРОЦЕДУРА

Заявление-декларацията заедно с приложените документи се разглеждат в 10-дневен срок от датата на постъпването им, от определени със заповед на министъра на туризма длъжностни лица.

В случай, че длъжностните лица констатират съответствие на представените документи с на изискванията по чл. 140 от Закона за туризма, изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по сертифициране на обекта и да издаде временно удостоверение за открита процедура по сертификация.

При констатирани нередовности на представените документи по чл. 140 от Закона за туризма длъжностните лица писмено да уведомяват заявителя, като определят 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.

Когато в указания срок нередовностите не се отстранят, длъжностните лица изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно да откаже сертифициране на обекта.

При отстранени в указания срок нередовности и/или представени допълнителни документи, в 10-дневен срок от датата на постъпването им длъжностните лица изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице за откриване на процедура по сертифициране на обекта.

Временното удостоверение по открита процедура по сертифициране е със срок на валидност три месеца.

В срока на валидност на временното удостоверение оправомощено от министъра на туризма длъжностно лице определя комисия за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за сертифициране за заявения вид център, в която се включват и представители на съответните регионални здравни инспекции по местонахождението на центъра.

За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за сертифициране или за отказ за сертифициране на съответния вид център.

Констативният протокол се представя на следващото заседание на Експертната комисия по сертификация на туристически обекти.  След разглеждането на констативния протокол от ЕКСТО в 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася с мотивирано предложение или с отказ за издаване на сертификат.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКСТО в 7-дневен срок сертифицира със заповед съответния център, вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат или мотивирано отказва сертифицирането.

На сертифицираните центрове се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

ТАКСИ

 За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.). - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

За сертифициране на балнеолечебни /медикъл спа/, спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните таски:

  1. За разглеждане на заявлението за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.
  2. За вписване в Националния туристически регистър и издаване на сертификат – 1000 лв.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

 

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

Заявление-декларация - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zayavlenie-deklaraciya.docx

 

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

При промяна на вписаните в Националния туристически регистър обстоятелства, се налага издаването на нов сертификат. Издаването на нов сертификат  той се издава въз основа на заявление от лицето по отношение на което е настъпила промяната. Заявлението се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната. За разглеждане на заявлението за промяна в обстоятелствата  се заплаща такса в размер на 150 лв.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице при:

1. изтичане на срока;

2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

3. прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

5. промяна на вида на туристическия обект;

6. системни нарушения на изискванията за съответния вид обект, посочени в наредбата;

7. неподаване в срок на заявление-декларацията по чл. 142, ал. 8 от ЗТ;

 След прекратяване действието на сертификата нов сертификат се издава по реда на Закона за туризма.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

 

ВАЖНО!

Право да използват в наименованието си абревиатурата „СПА“, съответно обозначенията „балнеолечебни (медикъл СПА)“, „уелнес“ и „таласотерапия“ или да предоставят услуги, обединени под наименованията „балнеолечебни“ или „СПА/уелнес услуги“, посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за „балнеолечебен (медикъл СПА) център, „СПА център“, „уелнес център“ или „таласотерапевтичен център“ по реда на Закона за туризма.

 

ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ