Уникален идентификатор 1476: Издаване на сертификат на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

30.08.2017

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

Издаване на Сертификат на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове с уникален идентификатор 1476.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт:

Чл. 138 – чл. 143 от Глава девета „условия и ред за предоставяне на спа и уелнес услуги. Сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (в сила от 27.09.2013 г.) от Закона за туризма и Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, изд. от Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, по реда на този закон.

ВАЖНО: Право да използват в наименованието си абревиатурата "СПА", съответно обозначенията "балнеолечебен (медикъл СПА)", "уелнес" и "таласотерапия" или да предоставят услуги, обединени под наименованията "балнеолечебни" или "СПА/уелнес услуги", посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" или "таласотерапевтичен център" по реда на този закон.

Условията и редът за сертифициране на центровете, изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на туризма и министъра на здравеопазването.

Центровете получават съответния сертификат при съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата.

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:

Звено за административното обслужване, приемащо документите: 

отдел „Административно-правно и информационно обслужване“, дирекция „Административно-правни дейности“, Министерство на туризма, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046809, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Звено предоставящо информация за хода на преписката: 

отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма”, Министерство на туризма, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, 02/9046785; работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата:

В деловодството на Министерството на туризма се подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма, към което се прилага необходимата документация.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво  на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

Услугата може  да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg

Електронна идентификация – КЕП (квалифициран електронен подпис)

 

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Временното удостоверение за открита процедура по сертифициране е със срок на валидност три месеца.

За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура за сертифициране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за съответния вид център по причина, която не се дължи на лицето, срокът на временното удостоверение може да се удължи еднократно. За целта лицето, на което е издадено временното удостоверение подава заявление (свободен текст) за удължаване срока на издадено временно удостоверение и се декларира, че туристически обекти е със сезонен режим на работа.

Сертификатът е валиден за срок от 5 години, считано от датата на издаване на Заповедта за сертификация.

На сертифицираните центрове се издава символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Заповедта за отказ за извършване на сертификация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

edoc@tourism.government.bg;

Електронна идентификация – КЕП (квалифициран електронен подпис)

11. Начини на получаване на резултата от услугата:

В деловодството на Министерство на туризма – лично или от упълномощено лице.

 АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.

1. Условия за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ :

Сертифицирането на центрове се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване  сигурността на потребителите на тези услуги.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата:

Предоставянето на балнеолечебни (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по Закона за туризма центрове се извършва от лице, което:

1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз и на държава-страна по Споразумението за Европейския икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. Има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

4. Има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;

5. Е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на н Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, изд. от Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването.

Лицето или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

a) пълното наименование на лицето и на пълното наименование на лицето и на балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

д) образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажът на лицето – управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;

е) професионалната и езиковата квалификация на персонала;

ж) че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата.

з) номер и дата на издаване на разрешение за ползване  или на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на помещенията, когато документът за ползване не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

ВЪТРЕШНА ПРОЦЕДУРА

Заявление-декларацията заедно с приложените документи се разглеждат в 10-дневен срок от датата на постъпването им, от определени със заповед на министъра на туризма длъжностни лица.

В случай, че длъжностните лица констатират съответствие на представените документи с на изискванията по чл. 140 от Закона за туризма, изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по сертифициране на обекта и да издаде временно удостоверение за открита процедура по сертификация.

При констатирани нередовности на представените документи по чл. 140 от Закона за туризма длъжностните лица писмено да уведомяват заявителя, като определят 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.

Когато в указания срок нередовностите не се отстранят, длъжностните лица изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно да откаже сертифициране на обекта.

При отстранени в указания срок нередовности и/или представени допълнителни документи, в 10-дневен срок от датата на постъпването им длъжностните лица изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице за откриване на процедура по сертифициране на обекта.

Временното удостоверение по открита процедура по сертифициране е със срок на валидност три месеца.

В срока на валидност на временното удостоверение оправомощено от министъра на туризма длъжностно лице определя комисия за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за сертифициране за заявения вид център, в която се включват и представители на съответните регионални здравни инспекции по местонахождението на центъра.

За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за сертифициране или за отказ за сертифициране на съответния вид център.

Констативният протокол се представя на следващото заседание на Експертната комисия по сертификация на туристически обекти.  След разглеждането на констативния протокол от ЕКСТО в 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася с мотивирано предложение или с отказ за издаване на сертификат.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКСТО в 7-дневен срок сертифицира със заповед съответния център, вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат или мотивирано отказва сертифицирането.

На сертифицираните центрове се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в предназначения за това регистър. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на Балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (част от Националния туристически регистър), които налагат издаването на нов сертификат, той се издава по заявление-декларация за промяна на обстоятелствата на вписаното лице, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

За разглеждането на документите за сертифициране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАКСИ

За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.) https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/normativni-dokumenti/tarifa-za-taksite-koito-se-subirat-po-zakona-za-turizma

За сертифициране на балнеолечебни /Медикъл СПА/, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

I. За разглеждането на документите за сертифициране на прилежащи към места за настаняване и самостоятелните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) център - 400 лв.;

2. СПА център - 350 лв.;

3. уелнес център - 300 лв.;

4. таласотерапевтичен център - 250 лв.

II. За вписване в НТР на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги:

1. балнеолечебен (медикъл СПА) център - 900 лв.;

2. СПА център - 850 лв.;

3. уелнес център - 800 лв.;

4. таласотерапевтичен център - 750 лв.

III. За вписване на промени в обстоятелствата на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) - 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) - 30 лв.

ВАЖНО: Таксите по т. I се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, по т. II. - при вписване в НТР и получаването на сертификат и табела, а по т. III - при вписване в НТР.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

 ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

Заявление-декларация - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zayavlenie-deklaraciya.docx

ЗАЛИЧАВАНЕ

Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице при:

1. изтичане на срока;

2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

3. прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

5. промяна на вида на туристическия обект;

6. системни нарушения на изискванията за съответния вид обект, посочени в наредбата;

7. неподаване в срок на заявление-декларацията по чл. 142, ал. 8 от ЗТ;

 След прекратяване действието на сертификата нов сертификат се издава по реда на Закона за туризма.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

 ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ