Хотелиерство и ресторантьорство

03.12.2014

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

Информацията относно процедурите за категоризиране на туристически обекти ще намерите в рубрика "Административни услуги", подрубрика "Услуги в туризма".

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз.

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.

Със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица, следните документи: